Tiedotteet

Johdon uusi työkalu puristaa luovuuden innovaatiovirraksi (Product News 27.5.2004)
DI Jukka Yliherva on kehittänyt tuoreessa väitöstutkimuksessaan uudistumis- ja innovaatiokyvyn johtamismallin. Mallin avulla yksityiset yritykset ja julkiset organisaatiot, kunnat ja kaupungit voivat lisätä tuottavuuttaan ja vahvistaa kilpailukykyään. Mallista on rakennettu käytännön työkalu, joka on julkisessa käytössä internetissä.

- Uusi johtamismalli tarjoaa johdolle työkalun, jonka avulla johto kykenee asettamaan innovaatiokyvylle mitattavia tavoitteita. Tähänastiset innovaatiokyvyn mittarit ja mittausmenetelmät eivät ole riittävän kehittyneitä, ja tämä puute on jopa estänyt innovaatiokyvyn tavoitteeksi asettamisen ja innovaatiotutkimusten täyden hyödyntämisen, Yliherva korostaa.

Suomen taloudellisen hyvinvoinnin ja talouskasvun perustana on yksityisten yritysten ja julkisen hallinnon organisaatioiden uudistumis- ja innovaatiokyky. Muutospainetta kasvattavat suurten ikäluokkien eläkkeelle siirtyminen, kaupan esteiden vähentyminen ja kansainvälinen verokilpailu.

Innovaatiokyky on keino varautua toimintaympäristön jatkuviin muutoksiin.

- Uuden työkalun avulla johto voi vertailla oman yhteisön innovaatiokyvyn tasoa muihin organisaatioihin tai omien yksiköiden välillä. Malli tuottaa myös analyyseja ja toimenpidesuosituksia innovaatiokyvyn parantamiseksi. Mallin osaamisalueet ovat kumppanuus- ja sopimusyhteistyöosaaminen, verkostotaidot ja hankintaosaaminen sekä innovaatiokannusteiden käytön osaaminen. Näitä menetelmiä ja osaamista kehittämällä organisaatio voi kasvattaa tuottavuuttaan ja tehokkuuttaan sekä parantaa taloudellisuuttaan ja kilpailukykyään.

– Pitkäjänteisen oppimisprosessin myötä organisaatio kehittyy innovaatiokykyiseksi. Se kykenee entistä paremmin kokoamaan ja kanavoimaan henkilöstönsä ja yhteistyökumppaneiden luovuuden jatkuvasti uusiksi innovaatioiksi ja taloudelliseksi hyödyksi.

Malli on rakennettu palvelemaan sekä yksityisiä yrityksiä että julkisen hallinnon tai kuntasektorin organisaatioita.

Suomen hallitus on asettanut tavoitteeksi koko julkisen sektorin tuottavuuden kasvun. Julkisten hankintojen arvo on noin 11 miljardia euroa vuodessa eli kolmannes julkisen sektorin käyttömenoista. Arvioiden mukaan hankintatointa tehostamalla on mahdollista saavuttaa jopa 25 prosentin säästö ja vähentää hallintokuluja 60 prosenttia. Ylihervan kehittämää työkalua ja mallia voidaan hyödyntää myös tämän tuottavuusohjelman yhteydessä.

Jukka Ylihervan väitöskirja "Organisaation innovaatiokyvyn johtamismalli – innovaatiokyvyn kehittäminen osana johtamisjärjestelmää" hyväksyttiin toukokuussa Oulun yliopistossa. Yliherva on valmistunut Oulun yliopiston tuotantotalouden diplomi-insinööriksi 1999 ja työskentelee Tieliikelaitoksen markkinointijohtajan tehtävissä.

www.learningbusiness.fi/portal/news/news_from_learning_companies/product_news/?id=1612
www.innovaatiomittaus.fi
www.kirjasto.oulu.fi/julkaisutoiminta/tilastot/