Tiedotteet

Innovatiivisissa palveluissa on Suomen tulevaisuuden perusta
Palvelut muodostavat lähes 70 prosenttia Suomen bruttokansantuotteesta. Palvelujen nostaminen teollisuustuotannon rinnalle kilpailukykyisiksi innovatiivisiksi kasvualoiksi on yksi Suomen haasteista.

Organisaation uudistumis- ja innovaatiokyky on keskeinen palveluiden innovatiivisuuteen ja tuottavuuden nostamiseen vaikuttava tekijä. Hyvän innovaatiokyvyn omaavat organisaatiot pystyvät jatkuvasti hyödyntämään henkilöstön, palveluntoimittajien ja asiakkaiden luovuuden, osaamisen ja muut resurssit taloudellista arvoa tuottaviksi ratkaisuiksi, innovaatioiksi. Innovaatiokyvyn kehittämisessä on avainasemassa organisaation kumppanuus- ja hankintaosaaminen sekä verkostotaidot.

Innovatiiviset palvelut – TEKES:in uusi kehittämisohjelma

TEKES käynnistää syksyllä 2005 uuden SERVE –Innovatiiviset palvelut kehittämisohjelman, jonka tavoitteet ja valmistelu painottuu seuraaville alueille:

- Palveluyritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen
- Julkisen ja yksityisen palvelusektorin uudet yhteistyömallit
- Verkottuneet ja osaamisintensiiviset liike-elämän palvelut
- Teollisuutta uudistavat palvelut
- Palveluiden tieteellisen tutkimuksen ja innovaatioprosessin kehittäminen

Kehityspotkua ohjelman valmisteluun

TEKES on käynnistänyt esiprojektin, johon toivotaan osallistuvan julkisen ja yksityisen sektorin organisaatioita. Projektissa analysoidaan osallistuvien organisaatioiden uudistumis- ja innovaatiokyky ja laaditaan kullekin täysipainoisesti osallistuvalle organisaatiolle konkreettiset toimenpidesuositukset tämän kyvykkyyden kehittämiseksi. Yksittäisten organisaatioiden tuloksista laaditaan yhteenveto SERVE –ohjelman jatkovalmisteluun. Lisäksi osallistuvat organisaatiot pääsevät vaikuttamaan käynnistettävän SERVE –ohjelman em. sisältökysymyksiin.

Esiprojektin toteutus ja ilmoittautuminen

Esiprojektin toteuttajalla BearingPointilla on innovatiivisuuden ja tuottavuuden mittaamiseksi käytössään tieteellisesti testattu malli, jossa hyödynnetään mittavaa Benchmark tietokantaa. Lisäksi projektiin on yhdistetty SERVE –ohjelman tavoitteista johdettuja lisäselvitettäviä kokonaisuuksia, jotka liittyvät esim. yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyömalleihin, kumppanuuksiin ja muihin innovatiivisuuteen liittyviin tekijöihin.

Projektiin voi ilmoittautua kevään ja alkukesän 2005 aikana. Osallistuminen tapahtuu osoitteessa www.innovaatiomittaus.fi .

Lisätietoa käynnistettävästä esiprojektista:
BearingPoint, KTT, dosentti Riku Santala puh. 040 532 2135